Alzira Freitas Tacques

[Edit]

Is Alzira Freitas Tacques Dead or Still Alive? Alzira Freitas Tacques Birthday and Date of Death

Alzira Freitas Tacques

Alzira Freitas Tacques Death

Alzira passed away on November 13, 1976 at the age of 63 in Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil.

Alzira Freitas Tacques death quick facts:
  • When did Alzira Freitas Tacques die?

    November 13, 1976
  • How old was Alzira Freitas Tacques when died?

    63
  • Where did Alzira Freitas Tacques die? What was the location of death?

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil

Alzira Freitas Tacques Birthday and Date of Death

Alzira Freitas Tacques was born on July 8, 1913 and died on November 13, 1976. Alzira was 63 years old at the time of death.

Birthday: July 8, 1913
Date of Death: November 13, 1976
Age at Death: 63

Alzira Freitas Tacques - Biography

Alzira Freitas Tacques was a Brazilian poet who was born on July 8, 1913.

DEAD OR ALIVE?