Lyubov Malinovskaya

[Edit]

Is Lyubov Malinovskaya Dead or Still Alive? Lyubov Malinovskaya Birthday and Date of Death

Lyubov Malinovskaya

Lyubov Malinovskaya Death

Lyubov passed away on May 18, 2009 at the age of 87 in St. Petersburg, Russia.

Lyubov Malinovskaya death quick facts:
  • When did Lyubov Malinovskaya die?

    May 18, 2009
  • How old was Lyubov Malinovskaya when died?

    87
  • Where did Lyubov Malinovskaya die? What was the location of death?

    St. Petersburg, Russia

Lyubov Malinovskaya Birthday and Date of Death

Lyubov Malinovskaya was born on July 31, 1921 and died on May 18, 2009. Lyubov was 87 years old at the time of death.

Birthday: July 31, 1921
Date of Death: May 18, 2009
Age at Death: 87

Lyubov Malinovskaya - Biography

Lyubov Malinovskaya was a Russian actress who was born on July 31, 1921.

DEAD OR ALIVE?